รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุม Conference 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00:00 18 กุมภาพันธ์ 2562 17:00:00 E-BIDDING จำนวน 6 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
รัชชภา พรหมจันทร์
ห้องประชุมอุดมสุข 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00:00 18 กุมภาพันธ์ 2562 12:00:00 สรุปแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 20 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
- จัดน้ำดื่ม (น้ำเปล่า)
   จำนวน 1 รอบเบรค
- จัดเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นายเสกสรรค์ ลัดดา
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:00:00 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:00:00 สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนครัว) กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 4 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม