รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมอุดมสุข 25 เมษายน 2562 13:00:00 25 เมษายน 2562 16:00:00 ทบทวน Case สูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินบำรุงโรงพยาบาล
จิราภรณ์ นาคีรักษ์
ห้องประชุมพนาภินันท์(ใหญ่) 25 เมษายน 2562 08:00:00 26 เมษายน 2562 16:00:00 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอตระการพืชผล ปี 2562 จำนวน 180 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินสนับสนุน/โครงการของผู้จัด
พิมลรัตน์ บุรวัฒน์