หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่องานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด1.CALAMINE LOTION ๖๐ ML
2.NORFLOXACIN ๔๐๐ MG TABLET
3.FOLIC ACID ๕ MG TABLET
4.AZITTHROMYCIN ๒๕๐ MG CAPSULE
5.CLARITHROMYCIN ๕๐๐ MG TABLET
6.POVIDONE-IODINE ๑๐ % ๔๕๐ ML
7.TRIHEXYPHENIDRY ๕ MG TABLET
8.TRIHEXYPHENIDRYL ๒ MG TABLET
9.AMMONIUM CARBONATE AND GLYCYRRHIZA MIXTUNE,๖๐ ML
10.IBUPROFEN ๔๐๐ MG TABLET
11.ETHYL ALCOHOL ๗๐% ๔๕๐ ML
เอกสารประกอบ