หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่องานประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดTube EDTA 0.5 ml
RPR set (Carbon Ag+card)
เอกสารประกอบ