มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพโดย นายอภิรักษ์  สุรสิทธิ์

วันที่โพสต์ : 2017-12-21 สถานที่ : ห้องประชุมหอไตร